گلچین اندیشه های الهی - سخنان گهر بار امام موسی کاظم سلام الله علیه .........

گلچین اندیشه های الهی

سخنان گهر بار امام موسی کاظم سلام الله علیه .........

بسم الله الرحمن الرحیم

از کلمات گهر بار امام موسی کاظم سلام الله علیه

۱-بـه خـدا قـسـم اسـت كـه نـازل مـى شـود مـعـونـه بـه قـدر مـؤ نـه ونـازل مـى شـود

 صـبـر بـه قـدر مـصـيبت وكسى كه ميانه روى كند وقناعت نمايد نعمت بر اوبـمـانـد،

 و كـسـى كـه تـبـذيـر واسـراف كـنـد نـعـمـت از اوزايـل گردد، وادا كردن امانت وراستى

در گفتار، روزى بياورد، وخيانت ودروغ فقر ونفاق آورد، وهـرگـاه خـدا خـواهـد كـه

بـه مـورچـه شـرّى بـرسـد بـراى اودوبال بروياند آنگاه مورچه بپرد ومرغ هوا اورا بخورد.

۲-فـرمـود: مـؤ مـن مـثل كفه ترازواست هرچه زيادتر شود در ايمانش ، زياد شود در بلايش .

۳-اگر ظاهر شود اجلها رسوا شود آرزوها؛

۴-كسى كه متولد وپروريده شد در فقر، سرگشته وحيران كند اورا توانگرى .

۵-دونـفـر هـمـديگر را دشنام ندهند مگر آنكه بالاتر است فرود خواهد آمد به مرتبه آنكه پست تر است .

۶- مـصـيـبـت بـراى صـبـر كـنـنـده يـكـى است وبراى جزع كننده دومصيبت است .

۷-فـرمـود كـه هـر زمـانـى كـه پـديـد آوردند مردمان گناهانى را كه ياد نداشتند، حق تعالى پديد آورد براى ايشان از بلاها چيزهايى كه آنها را بلا نمى شمردند.

منبع :کتاب شریف منتهی الامال
شرح حال امام موس الکاظم سلام الله علیه

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 5:9  توسط زائر  |